ARCHIWALNE – Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania stanu 0 Zespołu Opiekuńczo – Hospicyjno – Edukacyjnego w Makówce | Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania stanu 0 Zespołu Opiekuńczo-Hospicyjno-Edukacyjnego Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 45000000-7

Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja I ETAPU inwestycji pn.: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW HOSPICYJNO-OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNYCH dla Fundacji pn.: „HOSPICJUM PROROKA ELIASZA; w tym: BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZEGO – EDUKACYJNEGO  PW. PROROKA ELIASZA; BUDOWA OŚRODKA OPIEKI STACJONARNEJ I SIEDZIBY HOSPICJUM DOMOWEGO; w Makówce gm. Narew; na dz. nr 297/3, 297/4, 299; obręb Makówka; wg dokumentacji projektowej na którą otrzymano pozwolenie na budowę nr 165/17 z dnia 10.07.2017 r; wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych instalacji uzbrojenia i zagospodarowaniem terenu

W zakres prac I ETAPU  wchodzić będzie wykonanie następujących prac budowlanych i instalacyjnych:

 1. Wykonanie fundamentów tj; wszystkich ław i stóp fundamentowych objętych inwestycją dotyczącej budynku hospicjum, wiaty agregatu prądotwórczego i wiaty śmietnikowej i pompy cieplnej, fundamenty tarasu i ogrodzenia wewnętrznego wokół patio 1 i 2 hospicjum.
 2. Wykonanie wszystkich ścian fundamentowych do wysokości izolacji poziomej ścian fundamentowych, (poziom podkładu posadzek.) w budynku hospicjum, wiaty agregatu prądotwórczego i wiaty śmietnikowej i pompy cieplnej, fundamenty tarasu i ogrodzenia wewnętrznego wokół patio 1 i 2 hospicjum, w tym również zbrojenia „starterów” słupów i trzpieni żelbetowych.
 3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ścian fundamentowych; pionowych i poziomych.
 4. Wykonanie izolacji cieplnych ścian fundamentowych budynku hospicjum i zabezpieczenie ich folia kubełkową.
 5. Zasypanie pachwin fundamentowych.
 6. Wykonanie podbudowy posadzek z materiałów sypkich wraz z zagęszczeniem.
 7. Wykonanie pełnej instalacji podposadzkowej sanitarnej i elektrycznej (rury osłonowe) w budynku hospicjum, wiaty agregatu prądotwórczego i wiaty śmietnikowej.
 8. Wykonanie podkładu betonowego posadzki parteru w całości.

Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się m.in. do:

 • Wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy.
 • Zagospodarowania oraz utrzymania zaplecza budowy.
 • Sporządzenia projektu BIOZ.
 • Zapewnienia dozoru budowy przez osoby uprawnione, w tym kierownika budowy.
 • Zapewnienie we własnym zakresie dostępu do mediów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 • Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem osób nie powołanych.
 • Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robot zanikowych.
 • Utrzymana terenu budowy w porządku i stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
 • Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.
 • W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt.
 • Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych- zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, w tym także ustawienie na placu budowy tablicy promocyjnej projektu wg wytycznych Zamawiającego.
 • Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

Płatności będą następować częściowo po zakończeniu poszczególnych etapów budowlanych zgodnie z umową (załącznik nr 2) i harmonogramem rzeczowo  – finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Dokumenty przetargowe:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Formularz oferty.
 3. Projekt umowy na roboty budowlane – wzór.
 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy – wzór.
 5. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Dokumentacja projektowa:

Spis dokumentacji.
1. Projekt budowlany.

a. Decyzja pozwolenia na budowę
b. Załączniki formalno-prawne na etapie pozwolenia na budowę.
c. Projekt budowlany – dokumentacja

2. Projekt wykonawczy.

a. Projekt wykonawczy branży architektura.
b. Projekt wykonawczy branży drogowej.
c. Projekt wykonawczy branży konstrukcja.
d. Projekt wykonawczy branży sanitarnej.
e. Projekt wykonawczy branży elektrycznej.

3. Projekt technologiczny kuchni.
4. Projekt technologii medycznej.
5. Projekt wnętrz wybranych pomieszczeń.
6. Przedmiar robót budowlanych.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: biuro@hospicjumeliasz.pl

Koszyk Usunięto z koszyka. Cofnij
 • Koszyk jest pusty.