Zapytanie ofertowe na II ETAP kompleksowego wykonania robót budowlanych polegających na wybudowaniu: stanu surowego zamkniętego budowy zespołu budynków Hospicyjno-Opiekuńczo-Edukacyjnych Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza | Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza

Zapytanie ofertowe w sprawie kompleksowego wykonania robót budowlanych polegających na wybudowaniu stanu surowego zamkniętego zespołu budynków Hospicyjno-Opiekuńczo-Edukacyjnych Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich pod adresem: Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, ul. Szkolna 20, 16-050 Michałowo nie później niż do dnia 13 marca 2020 r.  godz. 12:00.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV: 45000000-7

Nazwa kodu CPV: Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest II ETAP kompleksowego wykonania robót budowlanych  polegających na wybudowaniu: stanu surowego zamkniętego budowy ZESPOŁU BUDYNKÓW HOSPICYJNO-OPIEKUŃCZO-EDUKACYJNYCH dla Fundacji pn.: „HOSPICJUM PROROKA ELIASZA; w tym: BUDOWA CENTRUM OPIEKUŃCZEGO – EDUKACYJNEGO  PW. PROROKA ELIASZA; BUDOWA OŚRODKA OPIEKI STACJONARNEJ I SIEDZIBY HOSPICJUM DOMOWEGO; w Makówce gm. Narew; na dz. nr 297/3, 297/4, 299; obręb Makówka; wg dokumentacji projektowej na którą otrzymano pozwolenie na budowę nr 165/17 z dnia 10.07.2017 r; wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych instalacji uzbrojenia i zagospodarowaniem terenu

W zakres prac II ETAPU  wchodzić będzie:

Wykonanie grupy robót stanu surowego zamkniętego zespołu budynków hospicyjno – opiekuńczo – edukacyjnych w tym:

 1. Uzupełnienie uszkodzonej istniejącej izolacji poziomej ścian fundamentowych i wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian nośnych zewnętrznych.
 2. Wykonanie ścian nośnych parteru oraz wykonanie szybu windowego
 3. Wykonanie stropów nad parterem oraz schodów klatek schodowych w budynku hospicjum, wykonanie stropów wiat: nr 1 i nr 2. oraz zadaszenia wjazdu zadaszeń patio.
 4. Wykonanie ścian nośnych piętra i ścian szybu windowego.
 5. Wykonanie stropu nad piętrem.
 6. Wykonanie więźby dachowej.
 7. Wykonanie pokrycia dachowego dachu spadzistego wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami i rurami spustowymi.
 8. Wykonanie izolacji termicznej i izolacji przeciwdeszczowej dachu płaskiego.
 9. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzenia deszczówki do kanalizacji podposadzkowej.
 10. Montaż stolarki okiennej zewnętrznej.
 11. Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej.

Stan istniejący: Na etapie realizacji etapu I wykonano następujący zakres prac:

 1. Ławy i stopy fundamentowe budynków parterowego i piętrowego
 2. Ściany fundamentowe do wysokości izolacji poziomej ścian fundamentowych, (poziom podkładu posadzek.)
 3. Fundamenty tarasu i ogrodzenia wewnętrznego wokół patio 1 i 2 hospicjum
 4. Wykonanie zbrojenia „starterów” słupów i trzpieni żelbetowych,
 5. Izolację przeciwwilgociowa fundamentów i ścian fundamentowych pionowych i poziomych,
 6. Izolacja cieplna ścian fundamentowych budynku hospicjum
 7. Podbudowa posadzek z materiałów sypkich wraz z zagęszczeniem,
 8. Pełna instalacja podposadzkowa sanitarna i elektryczna (rury osłonowe) w budynku hospicjum, wiaty agregatu prądotwórczego i wiaty śmietnikowej
 9. Podkład betonowy posadzki parteru w całości.

Oferent powinien odbyć wizję lokalną na budowie w celu zapoznania się z zakresem już wykonanych prac. W przypadku zauważenia uchybień lub różnic w przedstawionym zakresie lub jakości wykonanych prac zobowiązany jest poinformować o tym Zamawiającego. Uwagi wniesione po terminie złożenia ofert nie będą miały wpływu na warunki podpisania umowy.

Przy przygotowaniu oferty prosimy osobno wycenić koszty zakupu i dostawy materiałów budowlanych. Inwestor zastrzega sobie możliwość dostawy Inwestorskiej materiałów budowlanych dla etapu II jako dostawa inwestorska.

Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się m.in. do:

 • Wykonania wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych terenu budowy.
 • Zagospodarowania oraz utrzymania zaplecza budowy.
 • Sporządzenia projektu BIOZ.
 • Zapewnienia dozoru budowy przez osoby uprawnione, w tym kierownika budowy.
 • Zapewnienie we własnym zakresie dostępu do mediów niezbędnych do wykonania zamówienia.
 • Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed wstępem osób nie powołanych.
 • Zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą robot zanikowych.
 • Utrzymana terenu budowy w porządku i stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
 • Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora.
 • W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego na własny koszt.
 • Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych- zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, w tym także ustawienie na placu budowy tablicy promocyjnej projektu wg wytycznych Zamawiającego.
 • Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

Zamawiający za wykonany przedmiot zamówienia zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

Płatności będą następować częściowo po zakończeniu poszczególnych etapów budowlanych zgodnie z umową (załącznik nr 2) i harmonogramem rzeczowo  – finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA: Poszczególne zakresy grupy robót Etapu II wykonawca rozpoczyna wyłącznie po pisemnym uzgodnieniu z Inwestorem. Szczegóły uzgodnienia zawiera projekt umowy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Dokumenty przetargowe:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Umowa na roboty budowlane

Dokumentacja projektowa:

Spis dokumentacji.
1. Projekt budowlany.

a. Decyzja pozwolenia na budowę
b. Załączniki formalno-prawne na etapie pozwolenia na budowę.
c. Projekt budowlany – dokumentacja

2. Projekt wykonawczy.

a. Projekt wykonawczy branży architektura.
b. Projekt wykonawczy branży drogowej.
c. Projekt wykonawczy branży konstrukcja.
d. Projekt wykonawczy branży sanitarnej.
e. Projekt wykonawczy branży elektrycznej.

3. Projekt technologiczny kuchni.
4. Projekt technologii medycznej.
5. Projekt wnętrz wybranych pomieszczeń.
6. Przedmiar robót budowlanych.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: biuro@hospicjumeliasz.pl

 

Koszyk Usunięto z koszyka. Cofnij
 • Koszyk jest pusty.