Ochrona danych osobowych | Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla pacjenta

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza, ul. Szkolna 20, 16-050 Michałowo;
 2. kontakt z Administratorem Danych Osobowych – mail: biuro@hospicjumeliasz.pl, tel. 85 663 37 34;
 3. dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Hospicjum Domowe pw. Proroka Eliasza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i d, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit.c i h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Narodowy Fundusz Zdrowia, zewnętrzne laboratoria diagnostyczne, dostawca oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej (w drodze umowy powierzenia);
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego, po roku, w którym zostało Pani/Panu udzielone świadczenie zdrowotne;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodanie danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie Pani/Panu świadczeń zdrowotnych;
 9. osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa;
 10. administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 11. dane nie podlegają profilowaniu.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

[pobierz PDF ]

 

Koszyk Usunięto z koszyka. Cofnij
 • Koszyk jest pusty.