ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający:

Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza,
ul. Szkolna 20,
16-050 Michałowo
NIP: 7010189793

zaprasza do złożenia ofert na: „Wycinkę  drzew i krzewów oraz ich usunięcie z działki w miejscowości Makówka gmina Narew”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres wymaganych czynności i prac:

 • Na działkach o numerach geodezyjnych 297/3,297/4, 299  o łącznej powierzchni 1,3 ha wycinka drzew, sosen pospolitych, o zróżnicowanych wymiarach obwodów pni  (powyżej 50 cm mierzone 5 cm od gruntu) – drzew 40 sztuk.
 • Usunięcie poprzez wycięcie krzewów, zarośli i samosiejek drzew o mniejszych niż opisane powyżej obwodach pni, znajdujących się na powierzchni około połowy działki wraz z wywozem biomasy.

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • Oczyszczenia terenu porośniętego samosiejką drzew, krzewów i zarośli.
 • Bezpośrednio po ścięciu drzew i krzewów pozyskane drewno wywieźć na własny koszt z działki.
 1. Opis sposobu obliczania ceny:
  Cena podana w ofercie  za wykonanie usługi powinna zawierać wszystkie koszty z wykonaniem przedmiotu zamówienia  w tym wykonania robót, koszty transportu.
 2. Termin realizacji zamówienia:
  do 31.10.2018 r.
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza
  ul. Szkolna 20,
  16-060 Michałowo
  w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godziny 12.00
 4. Termin otwarcia ofert:
  14.09.2018 r., godz. 12.30 w siedzibie Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza w Michałowie.
 5. Sposób przygotowania oferty:
 • ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim,
 • złożyć w nieprzezroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem z opisem: Oferta w postępowaniu „Wycinka drzew z działki w miejscowości Makówka gmina Narew”,
 • podać nazwę i adres wykonawcy.

Paweł Grabowski
Prezes Fundacji HPE

Zapytanie ofertowe w PDF

 

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego w sprawie: „Wycinki drzew i krzewów oraz ich usunięcie z działki w miejscowości Makówka gmina Narew” wybrano ofertę złożoną przez: Pana Łukasza Łotkow zam. Hajnówka.
Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym i przedłożenie swojej oferty.