Board Of Directors And Charter

Board Of Directors

HPE Foundation President – Paweł Grabowski

Founder of the Foundation, doctor, specialist in palliative medicine, graduate of the Faculty of Medicine at the Jagiellonian University Medical College in Krakow and Postgraduate Studies in the Management of Health Care Facilities at the Warsaw School of Economics. He conducts trainings for doctors and volunteers.

Supporting council

Council of the Foundation

Statute

STATUT FUNDACJI HOSPICJUM PROROKA ELIASZA

 

§ 1

 

Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Pawła Grabowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii notarialnej Aldony Czamarskiej w Warszawie, za numerem repertorium A nr 584/2009 z 08.04.2009 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna, jej powstanie i działalność zasadza się na bazie chrześcijańskiego systemu wartości i poszanowania człowieka.
Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Fundacja działa pod nazwą Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza. Fundacja ma prawo używać nazwy skróconej Fundacja HPE lub FHPE.
Fundacja posiada osobowość prawną.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem.
Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli.
5a.Fundacja może współpracować z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych językach obcych.
Siedzibą Fundacji jest Michałowo, województwo podlaskie.
Właściwym ministrem jest Minister Zdrowia.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności, na przykład pracy społecznej, w szczególności świadczonej w formie wolontariatu.
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji oraz posługuje się swoim znakiem graficznym (logo).

 

§ 3

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

Celami Fundacji są:
a. wszelkie działania podejmowane na rzecz godnego życia w chorobie i godnego umierania,
b. organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki (m/innymi: medycznej, duchowej, psychologicznej, socjalnej) osobom dorosłym chorym przewlekle, chorym w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, szczególnie choroby nowotworowej, oraz innym chorym nieuleczalnie w ich domach,
c. udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom, szkolenie ich w sprawowaniu opieki nad chorymi przewlekle, chorymi w końcowej fazie nieuleczalnej choroby, szczególnie choroby nowotworowej, oraz innymi chorymi nieuleczalnie w ich domach,
d. organizacja kompleksowej opieki nad chorymi przewlekle, chorymi nieuleczalnie oraz osobami w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki całodobowej, hospitalizacji ze względów medycznych bądź socjalnych i prowadzenie hospicjum stacjonarnego dla chorych wymagających całodobowej opieki i leczenia w warunkach hospicjum stacjonarnego, oddziału opieki paliatywnej, innych rodzajów opieki całodobowej, a także w ramach oddziału dziennego opieki paliatywnej i grup wsparcia,
e. wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych,
f. edukacja społeczności lokalnej, chorych i ich rodzin, propagowanie idei opieki hospicyjnej i szacunku dla życia,
g. działalność edukacyjna dla osób pomagających chorym i ich rodzinom, w tym dla personelu medycznego,
h. edukacja dzieci, młodzieży i osób dorosłych, promocja i organizacja wolontariatu,
i. działalność charytatywna,
j. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

a. organizowanie ośrodków leczniczych i opiekuńczych, w tym ośrodków hospicyjnych opiekujących się chorymi nieuleczalnie, chorymi przewlekle, chorymi w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, wymagającymi opieki całodobowej lub dziennej ze względów medycznych i socjalnych,
b. niesienie opieki medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, duchowej, socjalnej, psychologicznej, chorym w ich domach,
c. zapewnienie wsparcia organizacyjnego, duchowego, psychologicznego, socjalnego i medycznego dla rodzin osób chorych i osieroconych,
d. prowadzenie działalności leczniczej, w szczególności hospicjum domowego, hospicjów stacjonarnych, oddziałów opieki paliatywnej, dziennych oddziałów opieki paliatywnej, poradni leczenia bólu i poradni medycyny paliatywnej oraz ośrodków dla osób przewlekle chorych,
e. prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego,
f. budowanie partnerstw i współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi,
z placówkami ochrony zdrowia, ośrodkami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi, Kościołami i związkami religijnymi, instytucjami prowadzącymi identyczną lub podobną działalność oraz z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą,
g. pozyskiwanie i szkolenie personelu medycznego i wolontariuszy do wszelkiego rodzaju pracy na rzecz chorych, ich rodzin, bliskich, oraz na rzecz zapewnienia funkcjonowania Fundacji,
h. prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej,
i. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych, zjazdów i spotkań – dla społeczności lokalnej oraz osób i instytucji spoza regionu,
j. organizowanie imprez turystyczno – rekreacyjno – kulturalnych (między innymi propagujących zasoby kulturalne i przyrodnicze regionu), dla osób chorych i osieroconych oraz osób pomagających im,
k. organizowanie akcji i imprez artystycznych, kulturalnych i charytatywnych,
l. skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i zagranicą,
m. prowadzenie strony internetowej,
n. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych związanych z działalnością Fundacji i jej celami,
o. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych,
p. propagowanie założeń Fundacji,
q. prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej,
r. współpracę z organizacjami reprezentującymi interesy pacjentów.

3. Cele Fundacji mogą zostać zmienione w drodze uchwały podjętej przez Fundatora.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

a. wydawanie książek (PKD 58.11.Z*),
b. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z*),
c. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych(PKD 59.20.Z*),
d. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z*),
e. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z*),
f. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
g. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z*),
h. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z*),
i. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z*),
j. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
k. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
l. wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z),
m. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z*),
n. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (PKD 84.12.Z),
o. działalność szpitali (PKD 86.10.Z),
p. praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
q. praktyka lekarska specjalistyczna (PKD86.22.Z),
r. praktyka lekarska dentystyczna PKD 86.23.Z),
s. działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
t. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E*),
u. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
v. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD82.30.Z),
w. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z*),
x. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z*),
y. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),
z. działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E),
aa. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
bb. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z*),
cc. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych( PKD 88.10.Z),
dd. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana ( PKD 88.99.Z*),
ee. praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
ff. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (PKD86.90.E*),
gg. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania(PKD 55.20.Z),
hh. pozostała usługowa działalność gastronomiczna ( PKD 56.29.Z),
ii. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z),
jj. pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 87.30.Z),
kk. pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich ( PKD 96.01).

5.

1) Uchwałę o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Fundator.
2) Fundacja może zakładać spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

6. Cały dochód z działalności gospodarczej oraz działalności spółki/spółek z o.o., o ile zostaną powołane, jest przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji.

 

§ 4

MAJĄTEK FUNDACJI

 

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w kwocie 2000 złotych, z czego 1000 złotych przeznaczono na prowadzenie działalności gospodarczej oraz środki finansowe i materialne, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
Majątek Fundacji pochodzi z następujących źródeł:
a. darowizn, spadków, zapisów, subwencji otrzymywanych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy,
b. odsetek bankowych od posiadanego kapitału,
c. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych,
d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
e. dotacji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej,
f. dochodów z działalności gospodarczej,
g. wpływów z budżetu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

 

§ 5

 

Fundacja nie może:
a. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b. przekazywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowych celów,
d. dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 6

ORGANY FUNDACJI

 

Organami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji,
b. Rada Fundacji, o ile zostanie powołana,
c. Rada Wspierająca Fundacji, o ile zostanie powołana.

 

§ 7

ZARZĄD FUNDACJI

 

Zarząd liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Jeśli Zarząd jest jednoosobowy – powołuje się Prezesa Zarządu, jeśli Zarząd liczy więcej niż jedną osobę powołuje się dodatkowo – wiceprezesów.
Fundator może być powołany w skład Zarządu.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Zarządu mogą być powołani przez Radę Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Rada Fundacji może odwołać z funkcji każdego z wiceprezesów zarządu.
W przypadku, jeśli Fundator zostanie powołany w skład Zarządu, członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji wygasa jedynie w przypadku śmierci lub złożenia przez niego rezygnacji. Upływ kadencji Zarządu Fundacji nie ma wpływu na członkostwo Fundatora w Zarządzie Fundacji.
Zarząd powołany jest na okres 3 lat. Jeżeli po upływie trzyletniej kadencji nowy zarząd nie zostanie powołany, dotychczasowy zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy zarząd.
Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
Uchwały Zarządu (w razie powołania Zarządu wieloosobowego) zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek Fundatora, każdego członka Zarządu lub 1/2 członków Rady Fundacji.
Na posiedzeniu Zarządu musi być obecny Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
Fundator może odwołać cały Zarząd lub któregokolwiek z jego członków w każdym czasie.
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci lub zrzeczenia się członkostwa.
Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych wydatków. Wysokość wynagrodzenia członków zarządu określa Rada Fundacji uchwałą.
Prezes Fundacji lub dwaj wiceprezesi działający łącznie mogą powołać prokurentów. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji konieczne jest łączne działanie dwóch prokurentów.


§ 8

RADA FUNDACJI

 

Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator w drodze uchwały.
Na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji jej członkowie mogą wybrać spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego/cych Rady Fundacji.
Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równowagi przeważa głos Przewodniczącego Rady (jeśli Rada zdecydowała wcześniej na powołanie któregoś ze swoich członków na tę funkcję).
Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się na wniosek Fundatora, każdego członka Zarządu lub każdego członka Rady Fundacji.
Posiedzenia prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący (jeśli Rada zdecydowała wcześniej na powołanie któregoś ze swoich członków na tę funkcję).
Na posiedzeniach Rady mogą być obecni Fundator oraz przedstawiciele Fundatora, a także członkowie Zarządu.
Każdy członek Rady Fundacji ma prawo wglądu do całości dokumentacji Fundacji oraz do żądania wyjaśnień od członków Zarządu i pracowników Fundacji.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkowie Rady Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Rady Fundacji z tytułu pełnionej funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania przez Fundatora lub Radę Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.


§ 9

RADA WSPIERAJĄCA FUNDACJI

 

Rada Wspierająca Fundacji składa się z co najmniej 3 osób. Członków Rady Wspierającej Fundacji powołuje i odwołuje Fundator lub Rada Fundacji działająca jednomyślnie. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
Członkami Rady Wspierającej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz przedstawiciele osób prawnych, które wspierają Fundację organizacyjnie, merytorycznie lub rzeczowo.
Członkostwo w Radzie Wspierającej Fundacji wygasa w przypadku śmierci osoby fizycznej, ogłoszenia upadłości lub likwidacji osoby prawnej bądź odwołania.
Odwołanie Członka Rady Wspierającej Fundacji następuje w szczególności, w wyniku:
a. złożenia rezygnacji,
b. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych,
c. wystąpienia innych okoliczności, które uniemożliwiają lub utrudniają w znaczny sposób pełnienie funkcji przez Członka Rady Wspierającej Fundacji albo powodują utratę zaufania w stosunku do danego Członka tejże Rady.

 

§ 10

ORGANIZACJA FUNDACJI

ZARZĄD FUNDACJI

 

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Fundacji, w szczególności :
a. kieruje działalnością Fundacji,
b. reprezentuje ją na zewnątrz,
c. podejmuje decyzje w zakresie działalności statutowej Fundacji,
d. proponuje zmiany w statucie Fundacji,
e. prowadzi sprawy finansowe Fundacji,
f. powołuje i ustala struktury organizacyjne Fundacji,
g. uchwala programy i plany działania Fundacji,
h. uchwala roczne i perspektywiczne plany finansowe,
i. /skreślony/
j. przyjmuje w imieniu Fundacji darowizny, zapisy i spadki.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie.
3. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
4. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa osobom kierującym oddziałami Fundacji, określając im zakres pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, a także powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

RADA FUNDACJI

Rada Fundacji sprawuje nadzór nad realizacją celów Fundacji.
Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a. ocena i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności Fundacji za ubiegły rok obrotowy,
b. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
c. zatwierdzanie strategii rozwoju Fundacji,
d. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji oraz Członków Rady Wspierającej z zastrzeżeniem § 7 pkt 5),
e) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
f) zmiany statutu Fundacji po śmierci Fundatora,
g) powoływanie pełnomocnika do zawierania umów w imieniu Fundacji z Prezesem Zarządu.

RADA WSPIERAJĄCA FUNDACJI

Rada Wspierająca Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji. Rada Wpierająca Fundacji wspiera realizację celów Fundacji, w szczególności do kompetencji Rady Wspierającej Fundacji należy:
a. przedstawianie Radzie Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów bieżącej działalności Fundacji,
b. proponowanie zmian Statutu,
c. wskazywanie kandydatów, którym Fundacja może przyznać tytuł „Hospicyjnego Wolontariusza Roku”.

8. Posiedzenia Rady Wspierającej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
9. Posiedzenia Rady Wspierającej Fundacji zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Wspierającej Fundacji bądź Fundatora.
10. Rada Wspierająca Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos prowadzącego obrady, wybranego zwykłą większością głosów Członków.

 

§ 11

ZMIANA STATUTU FUNDACJI

 

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator, a po jego śmierci Rada Fundacji jednomyślnie. Zmiana statutu następuje w formie uchwały.


§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator uchwałą na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
Momentem decydującym o likwidacji z powodu wyczerpania się środków finansowych jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności powodowałoby niewypłacalność Fundacji.
Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator uchwałą, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji przekazany będzie, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na cele Hospicjum pw. Proroka Eliasza i/lub instytucjom, których działalności odpowiada cel Fundacji.


Paweł Grabowski
Fundator