Terms Of Use

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.hospicjumeliasz.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.
2. Serwis hospicjumeliasz.pl jest prowadzony przez Fundację Proroka Eliasza (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Michałowe (ul. Szkolna 20), identyfikującą się numerami: NIP 7010189793, REGON: 141854632 i KRS: 0000328837.
3. Strona internetowa umożliwia:
a. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji,
b. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji,
c. dołączenie do list mailingowych Fundacji.
4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce REGULAMIN Serwisu www.hospicjumeliasz.pl
7. Regulamin w aktualnej wersji jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

§ 2. INFORMACJE O DZIAŁANIACH FUNDACJI DOSTĘPNE W SERWISIE

1. Fundacja dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.
2. Użytkownicy Serwisu mają możliwość dzielenia się znalezionymi informacjami za pośrednictwem portali społecznościowych. W tym celu konieczna jest jednak uprzednia rejestracja na takich portalach.

§ 3. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN PRZEZ STRONĘ WWW

1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem
2. Operatora płatności. Operatorem płatności jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań identyfikująca się numerami NIP 7792369887, REGON 301345068, KRS 0000347935.
3. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a. Przelewu elektronicznego;
b. Karty płatniczej (kredytowej lub debetowej);
4. Przelewu tradycyjnego;
5. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin
6. PayPro nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 1,6% od każdej płatności.
7. Zasady zgłaszania reklamacji dostępne w regulaminie Operatora płatności na stronie:
https://www.przelewy24.pl/regulamin
8. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT).

§ 4. ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN W FORMIE „E-BUDOWY”.

1. E-budowa jest aplikacją graficzną, w ramach której prezentowane są materiały budowlane niezbędne do wybudowania, a w późniejszym czasie także wyposażenia przez Fundację budynku Hospicjum Proroka Eliasza w Makówce, gm. Narew i która jednocześnie umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Fundacji w sposób opisany w pkt III.
2. Każda ikona odzwierciedlająca graficznie określony materiał budowlany zawiera informację o przewidywanym koszcie zakupu takiego materiału budowlanego lub sprzętu, przez Fundację.
3. Kliknięcie w ikonę określonego materiału budowlanego lub sprzętu spowoduje przekierowanie do systemu płatności i obciążenie kwotą darowizny na rzecz Fundacji odpowiadającą wartości i ilości wybranego przez Użytkownika materiału budowlanego. Płatności będą realizowane w sposób opisany w §3.
4. Fundacja informuje, że środki przekazane jako darowizny w formie „e-budowy” zostaną przeznaczone wyłącznie na cel opisany w pkt 1.

§ 5. DOŁĄCZENIE DO LIST MAILINGOWYCH

1. Dołączenie do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe, a także aktualności dot. Fundacji.
2. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych)
b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych)
c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzezkliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Fundacji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Użytkownik może też udostępnić Fundacji swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
2. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację Hospicjum Proroka Eliasza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Użytkownik wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
3. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu hospicjumeliasz.pl znaleźć można w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że przekazane przez Państwa w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
4. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
5. Dane osób, które decydują się przekazać darowiznę za pośrednictwem formularza wpłaty przekazywane są na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych właścicielowi serwisu „Przelewy24”. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na przekazanie danych właścicielowi serwisu „Przelewy24” – firmie PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym
4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza
b. kontakt z Administratorem Danych pod adresem e-mail: biuro@hospicjumeliasz.pl;
c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych fundacji oraz przesyłania Państwu informacji o działaniach fundacji i podziękowań – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
d. kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe;
e. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
f. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do momentu wniesienia sprzeciwu;
g. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach inne niż statutowe;
h. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres biuro@hospicjumeliasz.pl
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.